خدمات ما

مراحل

فرآیند خدمات ما

قبل از هر اقدامی، ما نیاز داریم تا با یک مشاوره صحیح و کارآمد نسبت به اهداف پروژه تبلیغاتی، کارفرما را با زوایای مختلف پروژه آشنا و راهنمایی کنیم.

مانیتورینگ، نظارت و آنالیز

یکی از مهمترین فاکتورهای پروژه های تبلیغاتی، دریافت بازخورد از مخاطب و آنالیز اطلاعات ثانویه است که نقاط ضعف و قدرت را برای گام های بعدی پروژه تبلیغاتی مشخص می کند.

برنامه ریزی و اجرای کمپین

کمپین تبلیغاتی در واقع با توجه به بودجه و استراتژی برنامه ریزی می شود و همان اجرای فاز به فاز برنامه تبلیغاتی طبق زمانبندی های از پیش تعیین شده است.

انتخاب استراتژی

انتخاب استراتژی، نقشه راه و هدف گذاری یکی از ارکان پروژه های موفق تبلیغاتی است که نیازمند دانش، آگاهی و مخاطب شناسی برای به ثمر نشستن تبلیغات است.

تعیین بودجه

تعیین مقدار بودجه از مهمترین بخش ها در اجرای پروژه های تبلیغاتی است که تمام پروژه را تحت تاثیر خود می دهد و با توجه به آن مراحل بعدی شکل می گیرد.

همکاری با برندها

برخی از مشتریان ما